Skip to main

מקס בודובסקי | AutoCAD Plant 3D Technical Supporter and Trainer


לעיתים נרצה לשנות את כיוון התווית לפי דרישת מזמין, למשל, ולא לפי ברירת המחדל של המערכת.

ע"מ לשנות את הכיוון ניכנס לקובץ ההגדרות, IsoConfig.xml. קובץ זה ייחודי לסטייל בו בחרנו לעבוד. מיקום הקובץ בתיקיה:

ProjectName\Isometric\StyleName\..

בקבוצת ההגדרות לתוויות והערות נשנה עת הערך בשדה Alignment לאחד מהבאים:

FlatHorizontal – הכיתוב מקביל למישור המסך / הדף, מיושר לקו האופק

FlatAligned – הכיתוב מקביל למישור המסך / הדף, מיושר לכיוון פריט הצנרת

SkewAligned – הכיתוב מקביל למישור הניתוב, מיושר לכיוון פריט הצנרת

הגדרה כזו ניתן לבצע כמעת לכל סוגי רכיבי כיתוב של האיזומטריה.

להלן נציג דוגמאות תוך שינוי הפרמטרים עבור 2 רכיבים– תווית פריט ומספר קו:

FlatHorizontal

FlatAligned

SkewAligned

בהצלחה!

דילוג לתוכן