Skip to main

אלעד מוסקוביץ' | Senior Manufacturing Technical support Specialist


יצירת תמיכות , Support, מתבצעת בעזרת Scripts, נוכל להוסיף יצירת תמיכות באופן פרמטרי התלוי לפי שם החלק . תחילה נוסיף Script משלנו של יצירת התמיכות, נפעיל את פקודת יצירת התמיכות:

מצד ימין נלחץ על סימן "+" ונייצר Script לפי ההגדרות שאנו רוצים לייצר למשל Bars on areas:

לאחר מכן נלחץ על סימן גלגל השיניים, Setting, נבחר אפשרות של יצירת פרמטרים: 

בחלון שיפתח, נלחץ על פקודת Generate parameter template:  

נוסיף סוג פרמטרים, למשל נבחר Type של התומך ואפשרות של Bar Contour, כפי שניתן לראות הרשימה מכילה את ההגדרות לפי סוג ה- Script:

לאחר מכן נלחץ על New Entry אשר מצד ימין:

נרשום בערך Value את שם החלק הרצוי ונגדיר לכל אחד את המאפיינים עבורו, לבסוף תתמלא לנו טבלת ההגדרות, נבחר דוגמא שתכיל ארבע חלקים עם השמות A:0 …  A:3 ולכל אחד סוג אחר של תומך:

נבצע שמירה ונוכל לסיים את הפקודה. נפעיל את פקודת Run Support Script 

התווספה לנו האפשרות של פרמטרים, נסמן את האפשרות של Map by name ונלחץ על Execute 

והתוכנה תייצר לכל חלק את ההגדרה של התמיכה עבורו. נראה את הדוגמא של ארבעת החלקים:

לאחר הפעלת ה- Script נראה את התוצאה

      

בהצלחה

דילוג לתוכן