Skip to main

מקס בודובסקי | AutoCAD Plant 3D Technical Supporter and Trainer


לעיתים נרצה לשנות מספר פרמטרים לרכיבים בתכנון. בדרך כלל פעולה זו מתבצעת ע"י שינוי הפרמטרים בקטלוג רלבנטי, על סמך השינוי בקטלוג ניתן לעדכן את הספק ולאחר מכן לעדכן בתכנון.

אך מה נעשה כשהקטלוג אינו זמין לנו?

במקרה כזה נוכל לפעול באופן הבא:

נפתח את הספק הרלבנטי ב-Spec Editor וניגש לפריט שעבורו נרצה לבצע את השינויים.

 

לחיצה כפולה על הפריט שעבורו נרצה לבצע שינויים תפתח את הטבלה הבאה:

 

בעמודה Component Designation נרשום "Custom" בכל השורות שמאפיינות מידות בהם נרצה לשנות פרמטרים:

 

לאחר מכן נאשר, נשמור את הספק ונסגור אותו.

כעת בפרויקט, נבצע רעינון ספקים (או לחילופין נסגור ונפתח פרויקט מחדש). ניתן לראות כי השדות של הפרמטרים פתוחים לאריכה. הבחירה של פריט לאריכה ע"י Ctrl+LeftClick, עד להופעה של גריפים צהובים.

דרך נוספת לשנות את הפרמטרים היא לייצא את הספק ל-Excel ולבצע את עריכת הפרמטרים ולאחר מכן לייבא את הקובץ המתוקן לספק.

יש לזכור כי הדרך התקנית לעריכת הפרמטרים הינה באמצעות הקטלוג, כאשר הקטלוג יהיה זמין ונבצע ריענון ספק מקטלוגים, השינויים שבצענו יידרסו.

בהצלחה!

דילוג לתוכן