Skip to main

אלעד מוסקוביץ׳ | Senior Manufacturing Technical support Specialist


לעיתים אנו רוצים לבנות חלק יותר "מורכב" בצורתו מחלקים "פרימיטיביים", קיימות מספר אפשרויות לבנית החלק. למשל לסקיצה הבאה

נבצע Extrude ברמת Surfaces (כי שרטטנו קו ולא פרופיל סגור) ונקבל:

כדי לקבל גוף מסוג Solid נשתמש בפקודת Thicken

ונקבל:

הפקודה מייצרת עובי בכיוון Normal למישור, הבעיה שנדון בה זה היא שאנו רוצים לקבל בחלק התחתון משטח וישר ולא בזווית כפי שאנו רואים:

כדי ל"קבל" את התוצאה הרצויה, נצטרך לבצע פקודת נוספות כמו Cut extrude וכדומה. אפשרות נוספת, כדי לקבל חלק כזה במקום פקודת Thicken נשתמש בפקודת Shell. נוסיף על המשטחים המתאימים סקיצה כדי לסגור את החלק מכל כיוון:

בעזרת פקודת Patch נייצר משטח:

כך נבצע גם מהצדדים

בעזרת פקודת Stich "נתפור" את כל המשטחים ונקבל Solid 

לסיום ולקבלת התוצאה הרצויה נשתמש בפקודת  Shell, נבחר את כל המישורים הרצויים ונגדיר את העובי הרצוי:

ונוכל לראות את ההבדל בין שתי התוצאות: 

בהצלחה

דילוג לתוכן