Skip to main

אלעד מוסקוביץ׳ | Senior Manufacturing Technical support Specialist


בתוכנת 360 Fusion ניתן ליצר חלקים המיוצרים על ידי כיפופי פח Sheet metal, למשל לחלק הבא:

ניתן למדל חלק זה על ידי פקודות סטנדרטיות (כמו Extrude), אך מכיוון שאנו רוצים לפרוס אותו, עלינו לייצר אותו על ידי פקודות של Sheet metal. אם נרצה לייצר חתך, נייצר בסקיצה את צורת החתך ונבצע Cut: 

כאשר נבצע פריסה לחלק נקבל את התוצאה הבאה:

בו אנו רואים שיש לנו סוג של פאזה בקדח, המטרה היא לקבל חתך שהוא מאונך למשטח הזה, כדי לפתור זאת נשתמש בתהליך הבא. תחילה נשכפל את המשטח החיצוני על ידי פקודת Offset  

נבחר מרחק 0:

ייווצר לנו גוף נוסף מסוג Surface, לאחר מכן נבצע את החתך למשטח זה בלבד:

לסיום, ניתן למשטח זה עובי בעזרת פקודת Thicken, העובי צריך להיות זהה לעובי של הפח המכופף, עובי זה נקבע על ידי ההגדרה ב Rule, וייווצר לנו גוף נוסף ב- Browser:

נעלים את המשטח (נכבה את סימון הנראות ב- Browser) ובעזרת פקודת Combine נבצע Intersect, את ה-Target body נבחר את הפח המכופף ועבור ה Tool נבחר את הגוף. 

לסיום נבצע Flat Pattern ונקבל את התוצאה המבוקשת:

בהצלחה

דילוג לתוכן