Skip to main

אלעד מוסקוביץ' | Senior Manufacturing Technical support Specialist


פקודה שימושית מאוד, נמצאת ברמת ההרכבה ונקראת Place illogic component. בעזרתה נוכל להכניס קובץ מסוים להרכבה, לייצר עותק שלו ולשנות את מידותיו. בהרכבה נפעיל את הפקודה:

ונבחר את החלק הרצוי, יפתח לנו הקובץ בתוספת חלון עם רשימת המידות:

במידה ונתנו למידה שם יהיה לנו קל לאתר אותם אחרת, לפי הערך למשל, נוכל לדעת את מי נשנה. לאחר השינוי ואישור, נקבל קובץ חדש ששמו יהיה כשם הקובץ המקורי בתוספת 01- , אם נכניס פעם נוספת את הקובץ השם יהיה -02 וכן הלאה. הקובץ החדש ישמר בתיקייה בה שמורה ההרכבה. דבר גדול שניתן לנצל בפקודה זו היא האפשרות לקשר מידה של חלק למידה של אילוץ בהרכבה. במקום לרשום ערך למידה בעמודה From assembly נבחר את האילוץ המתאים. המידה בעמודה Value תשתנה לערכו של האילוץ:

אם נשנה את ערך האילוץ, גם המידה תשתנה באופן אוטומטי. בהרכבה, ייווצר Rule בשם של החלק שנוצר, אם לא נרצה שמידות החלק החדש ישתנו כאשר ערך האילוץ ישתנה נמחק את ה –Rule.

דילוג לתוכן