Skip to main

עידן שני | Civil 3D & InfraWorks Technology specialist


מידול תשתיות תת קרקעי מתבצע ביחס למשטח מתוכנן.

למשל תשתית מים תהיה בעומק של 1 מטר מפני הקרקע המתוכננת. 

כחלק מהפרויקט לאחר תכנון צנרת המים לעיתים מתבצעים שינויי תכנון אשר משנים גם את המשטח המתוכנן. 

במקרה זה נרצה לשנות את משטח הייחוס של המערכת על מנת שהעומק יתעדכן.

על מנת להתחבר למשטח החדש ישנה אפשרות להגדיר כל צינור בנפרד שיתייחס למשטח החדש או להגדיר שכל רשת הצינורות תתייחס למשטח החדש.

(באותה צורה נוכל להגדיר גם את השוחות)

 

שיוך צינור יחיד

על מנת  לשייך צינור יחיד למשטח החדש, נבצע את הפעולות הבאות:

בחירת הצינור ואז לחצן ימני על העכבר ובחירת Pipe Properties, בחלון שנפתח נבחר בלשונית Part Properties  ובשורת Reference Surface  נבחר במשטח החדש.

שיוך רשת צינורות

על מנת  לשייך את כל רשת הצינורות למשטח החדש, נבצע את הפעולות הבאות: 

ב-TOOLSPACE נפתח את שורת ה-Pipe Networks ואת Networks.

נפתח את רשת הצינורות אותה נרצה לשייך למשטח ונבחר ב-Pipes.

בשלב זה יופיעו לנו בתחתית החלון שורות המראות את כל הצינורות הקיימים ברשת הצינורות הזו.

1. נוודא שהעמודה של Reference Surface מוצגת (ניתן להגדיר ).
2. נבחר את כל הצינורות על ידי בחירה מרובה (Ctrl+A) .
3. נמקם את הסמן בעמודה של Reference Surface ואז נקיש על הלחצן השמאלי בעכבר +  Shift והבחירה תהפוך לאפורה.
4. בשלב הזה תפתח חלונית בחירת המשטח אליו נרצה לשייך (נבחר במשטח החדש).
5. כעת כל הצינורות שנבחרו משויכים למשטח המבוקש.

דילוג לתוכן