Skip to main

ילנה מילר | AEC Technology Support Specialist


איך יוצרים משפחה שבה המידות מקושרות, כלומר כאשר משנים פרמטר אחד כל יתר הפרמטרים משתנים באופן פרופורציונלי? 
למשל, הגדלנו את גובה העמוד פי 2 וכל מידותיו גם הוכפלו אוטומטית.

במקרה זה, לא נוכל להיעזר בנוסחאות, שכן Revit זוכרת רק את הערך החדש של הפרמטר ומאבדת את הקודם.

פתרון

ניתן לפתור את הבעיה באמצעות NESTED FAMILIES. כלומר הצבת משפחה בתוך משפחה.

1. ניצור משפחה מתוך קטגוריית Planting, שכן רק בקטגוריה זו יש את המאפיינים המובנים שאנו צריכים.
נבנה פריט רצוי בסביבת המשפחה ונשמור את המשפחה בשם (לדוגמה, בשם 1.rfa)

2. ניצור משפחה נוספת בקטגורית Planting. נשמור את המשפחה בשם (לדוגמה, בשם 2.rfa)

לתוך משפחה זו נציב את המשפחה שהכנו בסעיף 1 (משפחה 1.rfa) באמצעות Load Family

3. בשלב זה נקשר בין הפרמטרים של שתי המשפחות: המשפחה המוצבת (1.RFA) והמשפחה הראשית (2.RFA)
דוגמה לקישור בין פרמטר גובה Height בין שתי המשפחות:

4. כעת ניצור משפחה חדשה מהקטגוריה שאנו צריכים באמצעות פתיחת התבנית המתאימה לדוגמה  Structural Column.

לתוך משפחה זו נציב את המשפחה שהכנו בסעיף 2 (משפחה 2.rfa) באמצעות Load Family.
יש לוודא שנקשר בין שתי המשפחות באמצעות גובה המפלס:
יצירת פרמטר המתייחס למרחק בין המפלסים (HH)
נקשר בין פרמטר HH לבין פרמטר הגובה Height במשפחה המוצבת

כעת, שינוי ממד הגובה של הפריט יגדיל אותו בכל ממדיו תוך שמירה על פרופורציה.

דילוג לתוכן