Skip to main

איתן בר לוי | Civil Infrastructure Technology Manager


פקודת Create intersection יוצרת מפגש בין שני צירים (הפקודה מפורטת בקובץ Civil3D.pdf תחת סימון הצטלבות ציריםCreate Intersection – ) ונועלת את החתך של הציר המשני. מכאן, שימוש נכון בפקודה ובהוספת התגית מחייב חתכי אורך מתוכננים לשני הצירים!

ניתן להוסיף תגית לסימון המפגש בפקודה Add Label

כדי להשתמש בתגית זו יש להוריד את הטמפלט ISR_MAAZ.DWT קישור לקובץ

סימניהשאלה בתגית של פונט אלא Reference Text, הטקסט הנדרש יילקח מתוך חתך לאורך הפקודת Properties הרגילה של אוטוקאד כלהלן:
– בחר בתגית 
– פתח את פקודת אוטוקד Properties

כל אחת שורות ה Reference Text מייצגת חתך של ציר. לחץ על ובחר בשתי השורות את החתך המתאים:

התגית תתעדכן על פי ערכי החתכים בנקודת ההצטלבות.

יש לבחור בציר הישר ולסיים ב CR

אחרי הבחירה יופיעו בחלון פרמטרים לקשת פיקטיבית

לחץ על כפתור Tabular Editor והמשך למלא טבלת מעברי שיפועים.

דילוג לתוכן