Skip to main

קווים מוסתרים במבט Hidden Lines

דפנה דובין | AEC Revit Technical support Expert


שרטוט, או שמא תורת השרטוט, מלכתחילה מכוונת עבור העברת מידע בצורה הנהירה ביותר. האופן לעשות זאת נשען ברובו על הדגשת ההבדל בין עיקר לתפל, תשומת לב לעובי הקווים וכן מה להציג ומה להסתיר. במקרה זה, התייחסות לקווים המוסתרים במודל רלוונטית עד מאוד.

ישנם מספר אופנים בהם נוכל לראות את הקווים המוסתרים במודל ב Revit:

1. כלל הקווים המוסתרים במבט

  • חלון המאפיינים Properties
  • באפשרות Show Hidden Lines נוודא שנמצא על אפשרות All

2. קווים מוסתרים לפי אלמנט

– תפריט View > לחצן Show Hidden Lines
– נלחץ על האלמנט המסתיר
– נלחץ על האלמנט המוסתר

ניתן לבטל את תצוגת הקווים המוסתרים לפי אלמנט בלחצן Remove Hidden Lines

בהצלחה,

דפנה דובין.

דילוג לתוכן