Skip to main

מחיקת חדרים מהקובץ Full Room Removal

דפנה דובין | AEC Revit Technical support Expert


REVIT הינה תוכנה שפעמים רבות מציגה בפנינו התראות כאלו ואחרות. האינסטינקט הראשוני שלנו הוא להתעלם מההתראה – הרי אנו רוצים להמשיך לעבוד ולמה לנו לעצור את רצף העבודה שהגענו אליו? הבעיה בגישה זו טמונה בהשלכות של התעלמות ממושכת. ככל שאנו עובדים יותר זמן על פרויקט, כך יהיו יותר ויותר התראות שיצטברו ויהיה צורך להתמודד עמן, שהרי האמת המרה היא כזו: ריבוי התראות משפיע על בריאות הקובץ – ומנקודה זו אסור להתעלם.

אם כן, מהי ההתראה שעולה בעת מחיקת חדר מהמבט?

לשון ההודעה מתייחסת לכך שאמנם על פניו מחקנו את החדר (אנו לא רואים אותו במבט הנוכחי), אך בפועל החדר עדיין קיים מבחינת התוכנה. נשאלת השאלה – איך מבצעים הסרה מלאה של החדר?

עבור כך נצטרך ללכת לטבלה המרכזת את החדרים בקובץ Room Schedule ושם נראה חדרים הנמצאים תחת האפיון "Not Placed"

במקרה זה נסמן את החדר הרלוונטי בטבלה, ונעזר בפקודת המחיקה בסרגל העליון. מחיקה מסוג זה תביא למחיקה מלאה של החדר מהקובץ

בהצלחה,

דפנה דובין

דילוג לתוכן