Skip to main

איתן בר לוי | Civil Infrastructure Technology Manager


על מנת להימנע מטעויות הנובעות משימוש (או אי שימוש) בפרמטרים הקובעים את שיטת החישוב של נקודות וקווי אי רציפות מומלץ ביותר להשתמש בפקודה DIS+REG to Drawing.

נקודות בקובץ REG ישורטטו כ POINTS  וקווי אי הרציפות מקובץ DIS ישורטטו כ 3DPOLYLINE.

כך ניתן יהיה לראות את נתוני המדידה ולקבע בהתאם את הפרמטרים הנדרשים, ואז לראות, לבחון ולערוך את המשטח הנוצר יחסית לנתוני הנקודות והקווים.

 

דילוג לתוכן