Skip to main

איתן בר לוי | Civil Infrastructure Technology Manager


הפקודה Check Junction מציבה בלוק לציון הצטלבות בין חתכי אורך (הצטלבות צירים, בדוגמא להלן כביש (ציר) מספר 5 החוצה את כביש (ציר) מספר 4) עם שם הכביש החוצה, מרחק רץ על גבי החתך והגובה בנקודת החציה (של ציר מספר 4).

על מנת לקבל את הסימן יש לבחור את הציר (4) עליו יש לסמן ב √ את הציר (5) החוצה. יש להמשיך ולסמן ב √ את נקודת ההצטלבות ולהמשיך ולסמן ב √ את החתך הרצוי.

דילוג לתוכן