Skip to main

אלעד מוסקוביץ׳ | Senior Manufacturing Technical support Specialist


תנועת חלקים בצורה הנכונה תתאפשר על ידי אילוצים נכונים בין החלקים. היום נראה כיצד לייצר תנועה של גל ארכובה. למשל להרכבה הבאה:

ההרכבה מכילה חמישה חלקים המוגדרים כ- Components. בגמר הבנייה נוסיף את האילוץ על ידי פקודת joint , בגלל שהחלקים נבנו במקומם ההתחלתי ניצור אילוץ על ידי הפקודה as built joint:

עבור הציר/גל והמעטפת נבחר אילוץ מסוג Revolution:

עבור כל אחד משלושת השסתומים והמעטפת נבחר אילוץ מסוג Slider:

לכל אילוץ יש לבחור גם ציר המגדיר את התנועה. כדי למנוע חדירה בין הגופים נוסיף Contact Set. בלשונית ASSEMBLE נפעיל את פקודת New Contact Set

 כתוצאה מזה, ב- Browser תתוסף "תיקיית" Contacts, בעזרת הלחצן הימני בעכבר נוסיף Contact Set

חשוב לבחור את ה- Body המתאים, רק את אלה שאנו רוצים למנוע את ה"חדירה" שלהם:

שילוב Joint ו- Contact יגרום לתנועה קווית של כל אחד מהשסתומים כאשר נסובב את הציר, אבל רק עד 180 מעלות לאחר מכן שנמשיך לסובב את הגל, השסתום אינו ינוע כלפי מטה אלא יישאר במקומו:

כדי לתקן זאת ולהמחיש את התנועה, לכל אחד מאילוצי ה- Slider נוסיף את האפשרות של Rest בפקודת Joint Limit:

הערך של הפקודה יהיה 0 מ"מ כדי לשמור על מגע תמידי בין המשטחים.

מצרף סרטון קצר, כ 2.5 דקות:

 

בהצלחה

דילוג לתוכן