Skip to main

אלעד מוסקוביץ’ | Senior Manufacturing Technical support Specialist


בהרבה שרטוטים אנו צריכים לבצע מבט מקומי, Detail View ורוצים שיהיה קו המקשר בין מבט זה למבט ממנו נלקח המבט, כמו לדוגמא הבאה:

אך כפי שרואים בגלל מגבלות מקום קו זה, יותר מפריע מאשר מועיל (בגלל שחותך מבט אחר). תחילה נראה כיצד לקבל מצב זה:

נפעיל את פקודת Detail View

נבחר מבט ראשי ממנו נבצע את detail view, בחלון שיפתח, נבחר קנה מידה ואת שם המזהה, צורת הגבול – מלבן או מעגל, בחלק התחתון נבחר את הפשרות של cut edge smooth ורק  אז נוכל לסמן:

Display full detail

Display connection line

רק אפשרויות אלה יתנו את הקו המבוקש. נמקם את המבט הזה בשרטוט. כדי שיהיה לנו אפשרות לשנות את הקו, נרחף על הקו, לחצן ימני –> Add vertex

נבחר נקודה על גבי הקו, לאחר שהיא תתווסף נגרור את הנקודה למיקום אחר על מנת תוצאה אחרת למשל:

    

דילוג לתוכן