Skip to main

תאגיד מי כרמל - מידול הנדסי מפשט ומשפר תהליכי עבודה וקבלת החלטות

פרטי הארגון

שם הארגון: תאגיד מי כרמל בע"מ

תחום: תשתיות והנדסה אזרחית

אתרwww.mei-carmel.co.il

פתרון: Autodesk® Infrastructure Design Suite Premium למידול מידע, תכנון, עיצוב, בניה, ניהול, והדמיית פרויקטי תשתית


יעדי הפרוייקט
– מיפוי ותיעוד מערך תשתיות המים והביוב
– סביבת CAD משותפת יעילה וחסכונית
– ייעול תהליכי עבודה פנים ארגוניים
– טיפול מהיר ומדויק יותר בתקלות

תועלות עיקריות 
– שיפור איכות השרות לתושבי העיר
– תחזוקה נאותה של מערך תשתיות המים והביוב
– יעול וקיצור תהליכי קבלת החלטות 
– ביצוע מדויק, יעיל וחסכוני של עבודות תשתית

תאגיד מי כרמל בע"מ הוקם בשנת 2010 בהתאם להוראות חוק תאגידי מים וביוב, שחייבה כל רשות מקומית בישראל להקים תאגיד מים וביוב, שיפעל בנפרד מהרשות המקומית. התאגיד מנהל את משק המים והביוב בתחומי העיר חיפה ופועל רבות לשיפור תשתיות המים והביוב והשירות  לתושבים והעסקים בתחומי שיפוטו, תוך הקפדה להשקיע את הרווחים העודפים שמייצר התאגיד ביישום יעדיו אלומידי שנה מספק תאגיד מי כרמל למעלה מ-24 מיליוני מ"ק של מים, הנרכשים מחברת מקורות, ומסלק מיליוני מ"ק של ביוב למכון טיהור השפכים האזורי. תחום שיפוטו של התאגיד משתרע על פני למעלה מ-60 קמ"ר והוא משרת כ– 120 אלף צרכנים עליהם נמנים כ-260 אלף תושבים, אלפי עסקים, משרדי ממשלה, בתי מלון, מפעלי תעשייה ומתקנים צבאיים הפועלים במרחב המוניציפאלי של העיר חיפה.

האתגרים והפתרונות

דילוג לתוכן