Skip to main

מקס בודובסקי | AutoCAD Plant 3D Technical Supporter and Trainer


היחידות בהן עובדים ב- Plant 3D לרוב, הן מילימטרים (mm), לכן היחידות בשרטוטי ההקמה (איזומטריה) כברירת מחדל, גם הן, מילימטרים. כך גם לגבי הקואורדינטות:

ניתן לשנות תצוגת הקואורדינטות למטרים ע"י שינוי ערכים בקובץ שמגדיר את תצורת האיזומטריות IsoConfig.xml. קובץ זה ייחודי לסטייל בו בחרנו לעבוד.

מיקום הקובץ בתיקיה: ..\ProjectName\Isometric\StyleName

נתייחס למקטע הקובץ שמגדיר את תצורת תצוגה של הקואורדינטות:

השינויים שיש לבצע במקטע זה:

1.שינוי ה-Precision ל-"Precision4"
הצג 4 תווים אחרי החלק השלם (כלומר נקודה ועוד 3 ספרות).

2.שינוי ה-Suffix ל-" m"
חשוב להדגיש את יחידות הקואורדינאטות לעומת כלל היחדות בשרטוט, כדאי גם לרשום "רווח" לפני היחידה ע"מ שלא תהיה "דבוקה" לספרות.

3.שינוי ה-Scale ל-"0.001" (המרה למטרים)

ע"מ לסדר את המבנה בו יוצגו הקואורדינטות, אפשר להוסיף/להחסיר רווחים במקטע הבא:

  

התוצאה היא:

במידה והמערכת אותה אנו מתכננים ב-Plant 3D צמודה לראשית הצירים (מומלץ), נוכל להגדיר לנקודת ה"אפס" של המערכת מיקום מדויק במרחב הגיאוגרפי – כדי שהקואורדינאטות יהיו רלוונטיות. פעולה זאת נעשית ע"י קביעת ה-Offset location בהגדרות הפרויקט (Project Setup):

לאחר שינויים אלו התוצאה תהיה:

בהצלחה!

דילוג לתוכן