Skip to main

קביעת עדיפות לבחירת ברגים בחיבורי צנרת מאוגנים

מקס בודובסקי | AutoCAD Plant 3D Technical Supporter and Trainer


לעיתים נרצה לחרוג מהגדרת עדיפות לבחירת ברגים ב-Spec עבור חיבורי צנרת מאוגנים.

אמנם קיימת אפשרות להחליף סוג בורג לאחר השמתו במידול, אך המערכת לא תבצע חישוב אורך מחדש. כך, למשל, בהחלפה של Machine Bolt ב-Stud Bolt לא תאריך את בורג כך שיאפשר הרכבת אום ודסקית נוספים.

ניתן לבצע את ההחרגה רק עבור אותם חיבורים בהם אנו מוסיפים סט ברגים דרך ה-Project Setup תחת Piping Connection Settings.

ישנם סוגי חיבורים כמו, למשל, Wafer, שהשמת הברגים עבורם מוגדרת בתוכנה עצמה ולא ע"י המשתמש ב-Project Setup. העדפת סוג בורג עבור חיבור זה נקבעת ב-Spec.

ע"מ לאפשר החרגה מהעדפה הנ"ל נרשום בשדה Material Code של כל סוג בורג MACHINE BOLT/STUD BOLT בהתאמה (על כל הקטרים).

הערה:

לא חייבים להשתמש בשדה Material Code ובערכים MACHINE/STUD BOLT כאן השתמשנו בהם לצורך דוגמה בלבד.

כעט ניגש ל-Project setup ונבצע את ההחרגה לפי השלבים הבאים:

1. נפתח הגדרות עבור חיבור בו יש סט ברגים

2. נבחר Bolt Set ונלחץ Spec Filter

3. נסמן את שדה Material Code נרשום MACHINE BOLT/STUD BOLT לפי הנדרש.

נסגור ונאשר את כל החלונות, עד היציאה מ-Project Setup.

בהצלחה!

דילוג לתוכן