Skip to main

סימון הצטלבות בין צירים - דינמי

איתן בר לוי | Civil Infrastructure Technology Manager


פקודת Add Crossing to Profile view הנמצאת בתפריט Profile View
מאפשרת סימון חציה של ציר חוצה על גבי בחתך של הציר הנחצה. גובה הציר החוצה דינמי.
יש לוודא שלצירים החוצה והנחצה יש חתכים לאורך.
1.    בחר בפקודה

  
2.   בחר בציר (Alignment) או בחתך לאורך (Profile) אותו תרצה למקם על גבי חתך לאורך של הציר הנחצה. Select objects to add to profile view: ניתן לבחור יותר מאובייקט אחד. בסיום הבחירה לחץ על CR.

3.   בחר ב- Profile View של הציר הנחצה Select a profile view:
פרטי החתכים של הציר החוצה יוצגו בטבלה. בחר בחתך אותו תרצה להציג ובתגיות (Labels) לציון מיקום וגובה החתך החוצה
(Crossing Mark) ואת התגית לציון מיקום וגובה החציה.
(Crossing Label)
לחץ CR לקבלת הסימון     

 

דילוג לתוכן