Skip to main

עיריית חיפה - מידע תכנוני זמין לכל דורש

מנהל ההנדסה בעיריית חיפה השיק לאחרונה מערכת "מידע תכנון עיר" להפצת מאגר תוכניות בניין באמצעות רשת האינטרנט. הפתרון שהוטמע בהצלחה מרובה, מבוסס על פתרונות התוכנה של Autodesk: AutoCAD Map 3D, Raster Design ופלטפורמת MapGuide. Autodesk היא מובילה עולמית בפתרונות תוכנה לתכנון דו ותלת מימד לשוקי ההנדסה, התכנון והמדיה ומיוצגת בישראל החברה על ידי אומניטק מקבוצת תים-מלם.


המערכת הייחודית פותחה על ידי צוות הפיתוח במחלקת GIS (Geographic Information System) במנהל ההנדסה של עיריית חיפה ומאפשרת לקבל מידע תכנוני עדכני לכל דורש, משפרת את השירות לאזרח וחוסכת את הצורך בביקורים מיותרים במשרדי העירייה. המערכת מציעה נגישות למידע תכנוני עדכני ומורחב הנוגע למצב התכנוני בעיר ומאפשרת צפייה בתשריטים ובתקנונים של תוכניות בניין העיר (תב"ע) על גבי מפה גיאוגרפית אינטראקטיבית. המערכת מאפשרת לקהל המקצועי, כמו אדריכלים, מתכננים, שמאים ויזמים פרטיים, לקבל מידע תכנוני משלים ביחס לתאי שטח במרחב העיר חיפה.

העיר חיפה, המתפרשת על שטח של כ-74,000 דונם ומאופיינת בטופוגרפיה הררית, מהווה כיום את העיר השלישית בגודלה בישראל, עם כ-270,000 תושבים. כל אזור בעיר מאופיין במבנה ייחודי של תשתיות, שחלקן הוקמו עוד במאה ה-18. מחלקת GIS, הוקמה בשנת 92' ופועלת במסגרת מנהל ההנדסה, וזאת במטרה לגבש מערכת מידע הנדסית אחידה לעירייתחיפה, במבנה של שכבות מידע גיאוגרפיות ולהוות פלטפורמה לקישור מידע עירוני ולהקל בכך על קבלת החלטות. המחלקה מונה כיום 12 עובדים ובכללם אנשי תיב"ם, מומחי GIS ומפתחים. הקמתהשל מערכת מידע גיאוגרפית תכנונית באתר באינטרנט של העירייה מהווה צעד נוסף ביעדיה של המחלקה לשיפור השירות לתושב.

האתגרים

בעיריית חיפה, מסבירים כי האתגר המרכזי היה ליצור תפישה כוללת ביחס למידע הגיאוגרפי העירוני שנאסף על ידי מחלקות התכנון, האחזקה והחינוך על גבי מפה אחידה הנגישה לכל המחלקות באותה עת. במקום גישה מקוטעת שהצריכה אינטגרציה ידנית של המידע הנאסף על ידי המחלקות השונות, האטה את יכולת התגובה של מחלקות ההנדסה והקשתה על יצירת תמונה עדכנית של מפת העיר.

אחד האתגרים המרכזיים קשור במערכת ייעודי הקרקע לתכנון, המאפשרת להציג את זכויות הבנייה בכל חלקה על פי ההוראות של תוכנית בניין העיר הרלוונטית לה. מערכת המבוססת על תהליך שבסופו נקלטת בצורה ממוחשבת 'שכבת קומפילצייה', המייצגת הרצף התכנוני של מרחב העיר חיפה. התהליך דורש עיבוד של כל תוכניות בניין עיר (התבעו"ת) ההיסטוריות, שחלקן עוצבו עוד בתקופת הבריטים. תהליך כזה נערף בדרך כלל זמן רב ודורש איתור מייגע של מסמכים רבים. לפיכך, קיים צורך במערכת שתאפשר הצגה של כל תוכניות בניין עיר אלו ותאפשר לבצע איחוד שלהן ותספק באופן אוטומטי ומיידי את כל הנתונים והמסמכים לגבי כל חלקה בעיר.

האתגרים והפתרונות

דילוג לתוכן