Skip to main

מבוא
– אתר "TeamCAD.co.il" (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות מקוונת לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו ,תים תוכנה בע"מ ח.פ. 520039355, שמשרדה הרשום ברח' מרטין גהל 7, קרית אריה, פתח תקווה 4951254 (להלן: "תים תוכנה").
– ביצוע כל פעולה באמצעות האתר כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובקפידה. פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").
– בביצוע רכישת מוצר באתר מצהיר המשתמש כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן.
– הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע באתר על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן ויהוו חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין אומניטק, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
– לצורך תקנון זה, "משתמש" הינו – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, ובלבד שעמדה בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:
– המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש ליידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (להלן: "ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר —– תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
– המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
– המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

 

תנאים כלליים
– תים תוכנה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, להפסיק את פעילות האתר בכל עת ו/או למנוע את הגישה לאתר ו/או למנוע את האפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל את השתתפותו של משתמש הנוגדת את התקנון ו/או שהתנהגותו אינה הולמת או עשויה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
– האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
– כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לשם נוחות והתמצאות בלבד ואין בהן כדי לשמש לשם פרשנותו.
– תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י תים תוכנה /או מי מטעמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 

המוצרים / השירותים המוצעים באתר
האתר מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות, כגון אלו המפורטות מטה ואולם תים תוכנה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו באופן רציף ושוטף באתר והיא רשאית לשנות את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה מוקדמת כלשהי, לרבות בהתייחס לסל השירותים ו/או הפעולות המפורט להלן:
– גלישה ועיון בתכנים שונים
– רכישת מוצרים ו/או שירותים
– יצירת רשימת פריטים מועדפים
– הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש)
– שיתוף ושליחת פריטים מן האתר ע"י המשתמש אל חבריו ומכריו בדוא"ל ו/או באמצעות שיתוף ברשתות חברתיות
– תיוג פריט או שיבחר על ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות
– מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים ופרסומם באתר ו/או בדף הפייסבוק של תים קאד. מובהר כי תים תוכנה רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב. עוד מובהר כי תים תוכנה רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף תים תוכנה בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: "תוכן משתמש"), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של תים תוכנה ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהוא נוגד את הוראות הדין ו/או מכל טעם אחר. המשתמש מאשר כי יימנע מכל פגיעה במוניטין של תים תוכנה ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של תים תוכנה בעיני הציבור. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לתים תוכנה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי תים תוכנה תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק וללא תשלום כלשהו. זכות זו של תים תוכנה תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך.

 

 

הרכישה באתר
– האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת מוצרים מבין המוצרים המופיעים באתר, באופן קל, נוח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את המוצר או השירות המבוקשים. עבור כל מוצר או שירות המוצע באתר יוצג "דף מכירה" בו יופיעו פרטי המוצר או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן "דף המכירה"). תים תוכנה רשאית לעדכן את דף המכירה מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים ו/או מוצרים וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר המוצר מעת לעת.
– התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר לבין התמונה. בכל מקרה של סתירה בין המפרט בפועל לבין המתואר בתמונה, המפרט בפועל יהיה המפרט המחייב.
– בהתייחס למוצרי תוכנה מבית AUTODESK – הנתונים הינם בכפוף להגדרות היצרן לרבות גודל/נפח, מדידה, שיטות הבדיקה, תנאי הבדיקה, נתונים טכניים וכל נתון אחר שניתן על ידי היצרן AUTODESK (להלן: "היצרן").
– האחריות לכל מוצר הינה בהתאם למצוין בתעודת האחריות ו/או הרשום בחשבונית לכל מוצר לפי תנאי היצרן.
– המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
– על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים (להלן: "ביצוע ההזמנה"). לידיעתכם, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עשויה להוות עבירה פלילית ועשויים להינקט צעדים משפטיים (אזרחיים ו/או פליליים) כנגד מי שמסר פרט כוזב, לרבות תביעת שיפוי בגין נזקים שייגרמו, אם ייגרמו, עקב שיבוש הפעלת האתר. בהתאם לאישור המשתמש, יוכל לשמש המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר גם לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר.
– במעמד ביצוע ההזמנה תבצע תים תוכנה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב המשתמש בגין  רכישת הפריט או השירות יבוצע באמצעות כרטיס האשראי מיד בסיום ביצוע ההזמנה.
– תנאי תשלום: ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 3 תשלומים ללא ריבית. בנוסף ניתן לשלם ב-12 תשלומים קרדיט
– תנאים להשלמת עסקת הרכישה:
– עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה וקבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה.
– השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה אומניטק רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, לפי שיקול דעתה הבלעדי של אומניטק. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד אומניטק ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. אומניטק שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.
– ההזמנה תירשם במחשבי תים תוכנה וניתן יהיה לראותה ולעקוב אחר הטיפול בה בקישור "החשבון שלי" שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת של הממוחשבת של אומניטק אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את תים תוכנה. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של תים תוכנה, הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר, מהווים ראיה מכרעת לאמור בהם.

 

 

אספקה
– אלא אם צוין מפורשות אחרת בדף המכירה של המוצר ו/או השירות, לאחר השלמת ביצוע פעולת הרכישה ובתוך עד 3 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה ע"י חברת האשראי, מתחייבת תים תוכנה לספק את המוצר ו/או השירות שנרכשו לכתובת הדואר האלקטרוני כפי שהוקלדה בדף ההזמנה. הפריטים מסופקים כקובץ דיגיטלי הניתן להורדה מקישור שיישלח למשתמש שהשלים בהצלחה את פעולת הרכישה, בצירוף קוד אקטיבציה מספרי לשם הפעלת התוכנה.
– זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים וייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג', לרבות יצרן הפריטים, אשר אינם תלויים בתים תוכנה. המשתמש מאשר כי ידוע לו שייתכן ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכי ידוע לו שתים תוכנה לא תהא אחראית לאיחור באספקת הפריטים במקרים הבאים:
– עקב "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
– כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת תים תוכנה
– תים תוכנה איננה מתחייבת לזמן אספקה כאשר הפריטים אינם נמצאים במלאי. אם פריטים מסוימים חסרים במלאי, תים תוכנה תמסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה.
– מועדי אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, ימים א-ה לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. מועד האספקה נמדד החל מקבלת אישור ההזמנה ע"י תים תוכנה.

 

ביטול עסקה
1. המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). ביטול העסקה ייעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות של תים תוכנה בטלפון 03-9267957 ויתאפשר בכפוף להסכמת יצרן התוכנה ובלבד שטרם בוצעה אקטיבציה לרישוי התוכנה. בכל שאלה הקשורה לבירורים, ביטולים, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של תים תוכנה בדוא"ל: [email protected] או בטלפון 03-9267957.
2. מוצרים שניתן לשכפל ו/או להעתיק ו/או להקליט ו/או שהלקוח פתח את אריזתם המקורית (או כאשר אריזתם המקורית קרועה בצורה מחשידה) או מוצר תוכנה שהותקן ובוצעה לו אקטיבציה לא יהיו ניתנים להחזרה / ביטול / החלפה.
3. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה שאושר על ידי היצרן, יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והמוצר המוחזר.
4. במידה ומתעורר אצל המשתמש חשש שהמוצר פגום, עליו לפנות באופן מיידי לחברת אומניטק לקבלת שירות.

 

 

ביטול עסקה על ידי תים תוכנה
תים תוכנה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
– אם נפלה טעות בהצגת המוצר בחנות ו/או באספקת המוצר אל המשתמש, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור ומפרט המוצר.
– אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאור המוצר.
– במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר, במערכות תקשורת כלשהן ו/או תקלות מחשב, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של תים תוכנה
– במקרה בו החליטה תים תוכנה, על פי שיקול דעתה, כי קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או כי המוצרים נרכשים לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמו. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו.
– אם המוצר אזל מהמלאי לפני או אחרי שהתבצעה העסקה.
– אם, לפי שיקול דעתה הבלעדי של תים תוכנה, קיים חשש שהתמורה בגין העסקה לא תשולם.
– אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש.
– בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה ו/או במקרה שהמשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין לרבות במקרה בו המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים;
– במקרה בו המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בתים תוכנה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו;
– בוטלה עסקה כאמור, תים תוכנה לא תהיה אחראית ולא תישא באחריות לנזק מסוג כלשהו לרבות לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 

אחריות, אבטחה ופרטיות
– תים תוכנה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות סבירים ומקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע ולמנוע כניסה לא מורשית לאתר. פרטי ההתקשרות של המשתמש (שם ודואר אלקטרוני), יישמרו במערכות חברת תים תוכנה לצורך דיוור ישיר. להסרה, יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של תים תוכנה במייל: [email protected]. ביצוע ההסרה עשוי להימשך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה. ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכותתים תוכנה מאחר ותים תוכנה נעזרת בחברה חיצונית [פלאקארד] לצורך סליקת כרטיסי האשראי.

– מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של תים תוכנה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי תים תוכנה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי תים תוכנה. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, תים תוכנה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

– תים תוכנה מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש.

– למרות האמור לעיל, תים תוכנה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בתים תוכנה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי תים תוכנה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי תים תוכנה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, תים תוכנה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

 

 

שירות לקוחות
לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של תים תוכנה בדוא"ל: [email protected] או בטלפון: 03-9267957.

 

קניין רוחני
– כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של תים תוכנה ו/או של היצרן בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר תים תוכנה (תים קאד), בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
– אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר תים קאד, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעםתים תים תוכנה בלא קבלת הסכמת תים תוכנה מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר תים תוכנה לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת תים תוכנה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
– אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של תים תוכנה מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו תים תוכנה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.
– השם תים תוכנה בע"מ, השם AUTODESK, שם המותג (AUTOCAD), סימני המסחר של תים תוכנה ו/או של AUTODESK (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיו"ב – הם כולם רכושם של תים תוכנה ו/או היצרן בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת תים תוכנה מראש ובכתב.

 

דין ושיפוט
– הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין של מדינת ישראל בלבד. כל מחלוקת בין הצדדים לתקנון זה לרבות בנוגע לביצועו, תחולתו, פירושו או תוקפו – תתברר בבית המשפט בעל הסמכות העניינית במחוז תל אביב-יפו.

דילוג לתוכן