Skip to main

תנאים כללים

תנאים כללים
1. תנאי תשלום: בכרטיס אשראי

2. בכל הזמנה הן על מנויים והן על שירותים החשבונית מחויבת מראש עם קבלת ההזמנה וזאת על מנת להזמין עבורך את המנוי מחברת אוטודסק ולשריין ולשמור עבורך זמינות תאריכים לשירותים הנדרשים.
3. כנציגתה הרשמית של חברת Autodesk בישראל, TeamCAD מחויבת לפעול בתאימות מלאה למדיניותה של Autodesk העולמית, לרבות בכל הנוגע למודל העסקי של פתרונות Autodesk, מחירי המוצרים, עדכון מחירים וכיו”ב.
4. אספקת התוכנה תעשה באמצעות דואר אלקטרוני (ELD) עד 5 ימי עבודה מיום קבלת התשלום.

לאחר קבלת הזמנה, הסדרת וביצוע התשלום בפועל, התוכנה תוזמן מחברת אוטודסק העולמית. חברת אוטודסק שולחת מייל ישיר ללקוח עם אישור הזמנה הכולל את המספר הסידורי של התוכנה ובמקביל לקוח חדש יקבל מייל עם שם משתמש וסיסמא לאתר Autodesk Account דרכו תתבצע התקנת התוכנה ע”י הלקוח. המנוי יכנס לתוקף מרגע אישור ההזמנה באוטודסק.

5. מדיניות ביטולים – ראה נספח מדיניות ביטולים המצורף להצעה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
6. הצעה זו מבטלת כל הצעה או מסמך קודם והיא גוברת על כל מסמך, לרבות הצעה קודמת, ככל שנמסרו ללקוח.
7. תנאי האחריות הינם כפי שמופיע באתר החברה.
8. לקוחות מנוי תחזוקה, שימו לב !!! על פי מדיניות חברת אוטודסק העולמית ניתן לחדש חוזה תחזוקה עד לתאריך פקיעת החוזה. לאחר מועד זה, לא יהיה ניתן לחדש חוזה תחזוקה כלל.
9. המחיר אינו כולל התקנה.
10. מוסכם כי הלקוח לא יהיה רשאי, ללא הסכמת תים קאד מראש ובכתב, לשדל ו/או לקלוט להעסקה ו/או להעסיק את מי מעובדי תים קאד וזאת כל זמן שהסכם זה בתוקף ובמשך 12 חודשים מיום שיפוג תוקפו או יסתיימו העבודות ו/או השירותים המסופקים מכוחו – המאוחר מבין השניים.
“עובד” לעניין סעיף זה – אדם שעבד אצל תים קאד למשך שלושה חודשים לפחות, ולמשך 12 חודשים מיום שסיים עבודתו כאמור. בהפרת סעיף זה יחויב הלקוח בתשלום פיצוי בסך של 3 חודשי שכר של העובד לתים קאד וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת הנתונה לתים מכוח דין ו/או הסכם.
11. אנא עיין/י היטב בדף הנספחים המצורף, המהווה חלק בלתי נפרד מהצעה זו ומתייחס למוצר/ים ו/או לשירותים שרכשת.

ט.ל.ח

קורסים – מרכז ההדרכה
– המפגשים בקורס מקוונים מוקלטים וישמרו בערוץ YouTube של TeamCAD עד 6 חודשים מתום הקורס לצפייה פרטית של המשתתפים בקורס בלבד!

– ההקלטות הינן בקורסים מקוונים בלבד (אין הקלטות בקורסים פרונטליים).
– חל איסור להעביר פרטי קישור ההקלטה לאדם אחר, אשר אינו נוכח בקורס.
– מרכז ההדרכה אינו נושא באחריות במקרה של תקלה בהקלטה.
– שיעורי הקורס יישלחו למשתתפים עד שלושה ימים לאחר כל שיעור.

נספח מדיניות ביטולים
ביטול הזמנת מוצרי תוכנה
הזמנת רישיונות תוכנה שהוזמנו מיצרן התוכנה עבור הלקוח אינה ניתנת לביטול, אלא באישור יצרן התוכנה בלבד. יודגש כי על פי רוב, ביטול הזמנת רישיון תוכנה לא יאושר.

ביטול השתתפות בקורסים
– השתתפות בקורס ניתן לבטל, ביוזמת המשתתף, ללא דמי ביטול עד ל-7 ימים (כולל) לפני מועד פתיחת הקורס.
– ביטול השתתפות בקורס עד 3 ימים (כולל) לפני פתיחת הקורס – כפוף לדמי ביטול בשיעור דמי הרישום ששולמו על ידי המשתתף בעת הרשמתו לקורס.
– ביטול השתתפות בקורס במהלך 48 שעות לפני פתיחת הקורס – יחייב את המשתתף בתשלום מחיר הקורס במלואו. המשתתף יהא רשאי להשתתף בקורס אחר שייפתח בחברה במהלך 12 חודשים ממועד הביטול.
– לאחר מועד פתיחת הקורס, לא ניתן יהיה להעביר את זכות ההשתתפות בקורס למועד עתידי, אלא במקרים חריגים בלבד ובאישור החברה מראש ובכתב.

מדיניות הביטול המפורטת לעיל הינה בהתייחס לביטול ביוזמת המשתתף בלבד. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של הנהלת מרכז ההדרכה של החברה, לבצע שינויים במועדי הקורס ו/או במיקומו, בהודעה לכל המשתתפים שנרשמו לקורס.

במקרה של ביטול השתתפות בקורס עקב שינוי מהותי שבוצע על ידי הנהלת מרכז ההדרכה במועד הקורס ו/או במיקומו, לא יחויב המשתתף בדמי ביטול כמפורט לעיל, ובלבד שהודיע לחברה בתוך 24 שעות ממועד הודעתה על השינוי כאמור. *שינוי מהותי לעניין סעיף זה, ייחשב שינוי היום בו מתקיים הקורס ו/או שינוי שעת הקורס לשעה מוקדמת או מאוחרת יותר בהפרש העולה על שעה אחת ו/או שינוי במיקום הקורס למיקום המרוחק למעלה מ-25 ק”מ מהמיקום המקורי בו אמור היה להתקיים הקורס.

ביטול הזמנת שירותים
ביטול הזמנת שירותי הדרכה ו/או שירותי הטמעה ו/או שירותי תמיכה, בין שאמורים להתקיים במשרדי החברה ובין שאמורים להתקיים באתר הלקוח או במיקום אחר כלשהו, יתאפשר בהודעה של לפחות שני (2) ימי עבודה מראש. ביטול שירותים שהוזמנו במועד קצר יותר משני (2) ימי עבודה טרם המועד הקבוע, יגרור חיוב בגין שעות העבודה שהוזמנו במלואן.
– האמור במדיניות זו נכתב בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך הוא מכוון לגברים ונשים כאחד.
– החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הביטולים.

ביטול הזמנה בכרטיס אשראי
בכל מקרה בו התשלום עבור ההזמנה בוצע בכרטיס אשראי, בעת ביטול עסקה, יחויב הלקוח ב – 3% עמלה בגין ביטול העסקה.

 

נספחים:

רישוי תקופתי-Autodesk Desktop Subscription נקודות חשובות
– מועד תחילת הרישוי התקופתי הינו לאחר ביצוע הרכישה בחברת Autodesk והמנוי יכנס לתוקף ביום העסקים של הרכישה.
– מועד סיום הרישוי התקופתי הינו בהתאם לתקופה בה נרכש המנוי, מועד זה מצוין במוצר הנרכש.
– עם הזמנת הרישוי התקופתי מחברת Autodesk, יישלח מייל ישירות מחברת Autodesk עם קישור להורדת התוכנה, כולל שם משתמש וסיסמא.
– יש להתקין את התוכנה במחשב המקומי כולל המספר הסידורי שסופק על ידי חברת Autodesk, הקבצים והפרויקטים במודל הרישוי התקופתי נשמרים מקומית על המחשב.

דרישות חיבור לאינטרנט:
מנוי עם גישה למשתמש יחיד (Single-user access)
עבור מנוי עם גישה למשתמש יחיד, לצורך הפעלה ראשונית המשתמש צריך להתחבר לאינטרנט ואח”כ מדי 30 יום להיכנס לתוכנה כדי לשמור על עדכניות התוכנה ולאמת את תוקף המנוי (המשתמש יקבל תזכורת 7 ימים לפני ההתחברות מחדש).

מנוי עם גישה מרובת משתמשים (Multi-user access)
מנויים עם גישה מרובת משתמשים אינם נדרשים לחיבור לאינטרנט לצורך הפעלה כאשר הרישיונות מוקצים ברשת באמצעות שרת רישיון רשת.

– מודל הרישוי התקופתי מאפשר ואינו מחייב גישה לשירותי ענן בהתאם לתוכנה הנרכשת, ניתן לרכוש בנפרד יח’ ענן נוספות בתקופת הרישוי התקופתי במידת הצורך.
– במידה ויוצאת גרסה חדשה בתקופת הרישוי התקופתי באפשרותך אך לא חובה להוריד את הגרסה המעודכנת ולהתקינה או להורידה דרך Autodesk Account.
– חברת Autodesk תשלח ישירות תזכורות במייל לפני מועד סיום הרישוי התקופתי.
– במידה והרישוי התקופתי חודש טרם פקיעת מועד סיום התקופה, התוכנה תמשיך לעבוד לתקופה הנוספת שנרכשה עם אותו מספר סידורי.
– במידה והרישוי התקופתי חודש לאחר תאריך פקיעת החוזה הקיים, הרישוי התקופתי יחודש כחוזה חדש והלקוח יקבל מספר סידורי חדש.
– יחידות ענן שהוקצו למשך הרישוי התקופתי יפוגו עם סיום התקופה.
– לאחר סיום תקופת הרישוי, כל המידע שנשמר ב Autodesk 360 נשאר זמין ללקוח למשך 30 יום (GB25). בתקופה זו ניתן לגשת ולצפות במידע הקיים אך לא לערוך. לאחר 30 יום Autodesk 360 account יוחזר למגבלות אחסון של GB5.
– רישוי גמיש: שימוש בגרסאות קודמות ועדכניות של התוכנה, מאפשר התקנת התוכנה בבית ומשרד, בו זמנית ניתן לעבוד על רישיון אחד בלבד.

לרוכשים תמיכה טלפונית – Help Desk
במסגרת שירותי התמיכה הטלפונית Help Desk מספקים המומחים הטכניים שלנו פתרון מיידי ויעיל לבעיות בכל הרמות והנושאים בתחום מוצרי התוכנה.

מוקד התמיכה של חטיבת TeamCAD מאפשר לפתוח קריאות שירות באמצעות:
– כחלק משיפור השירות והמעבר למערכת תמיכה חדשנית ויעילה, פתיחת קריאת שירות תתבצע מעתה דרך אתר השירות החדש שלנו.
לפתיחת קריאת שירות – לחצו כאן
בעת פתיחת קריאת שירות אנו ממליצים למלא את מירב הפרטים כולל מס’ סידורי של התוכנה, פרטי התקשרות ופירוט התקלה.
מספר טלפון: 03-9267957, לשירות הקש 1, לפתיחת קריאת שירות הקש 2 יש להכין מספר רישיון של התוכנה.

שירותי ה- Help Desk מאפשרים בנוסף:
– שליחת קבצים בעיתיים והעברתם דרך E-mailו/או FTP (תלוי בגודל)
– התחברות מרחוק באמצעות רשת האינטרנט למחשב הלקוח לטיפול בבעיות On-line (האתר מאובטח בדרגה גבוהה ביותר).

שעות הפעילות:
– השירות ניתן בימים א’-ד’ בין השעות 08:30-17:30, וביום ה’ בין השעות 08:30-16:30
– פניות שיתקבלו עד השעה 13:00 ייענו תוך 4 שעות, פניות מעבר לשעה 13:00 במידה ולא ייענו באותו היום ייענו בבוקר שביום העסקים הבא (למעט בימי שישי, שבת וערבי חג).

מערך שירות Autodesk זמין עבורכם בשעות הפעילות:
– בימים א’-ה’ בין השעות 08:30-17:30.

– פניות שיתקבלו עד השעה 15:00 ייענו תוך שעתיים.
– פניות שיתקבלו אחרי השעה 15:00 ייענו למחרת היום (למעט בימי שישי, שבת וערבי חג).
– הגעה לבית הלקוח – סוגיות אשר לא ניתנות לפתירה באמצאות הטלפון, הגעה (לאחר אישור) לבית הלקוח עד שלושה ימי עבודה.
– התקנות – ביצוע התקנות של גרסאות חדשות בתאום מראש במהלך 14 ימי עבודה*.

הערות:
– התמיכה תינתן עבור העמדה שנרכשה בלבד לפי המס’ הסידורי שמופיע בחשבונית הרכישה.
– תמיכה טלפונית אינה כוללת תמיכה בהתקנה וכמו כן אינה מהווה תחליף להדרכה.
– ניתן לרכוש התקנה בנפרד.
– תנאי התמיכה המסופקים על ידי החברה עשויים להשתנות מעת לעת על פי הודעת החברה ללקוחותיה.
– תמיכה בבית הלקוח – במקרה שהסוגיה לא נפתרה באמצאות התמיכה הטלפונית או ההתחברות מרחוק יתואם הגעת מומחה תמיכה לאתר הלקוח. (נדרש אישור מנהל בתים לפני הגעה ללקוח).
– תמיכה במשרדי תים – במקרה של אי יכולת מתן תמיכה ע”י טלפון או הגעה למשרדי הלקוח, ניתן יהיה לקבל תמיכה במשרדי תים (נדרש אישור מנהל, בתאום).
– התקנות הינן של תוכנה חדשה או תוכנה שהתקבלה באמצאות מנוי התחזוקה.
– תמיכת Helpdesk 360 אינו תחליף להדרכה.

דילוג לתוכן