Skip to main

VEGA - תהליכי אוטומציה ייחודיים באפליקציה ייעודית אחת

הפתרון היחידי בשוק לעבודה עם ענן נקודות תלת מימדי בתוכנת AutoCAD

צפו בתהליכי אוטומציה ייחודיים באפליקציה ייעודית אחת
לנוחיותך להלן סרטוני הדגמה

שם הסרטון

תיאור הסרטון

פרטים נוספים

VEGA

סרטון המדגים חיתוך דינאמי לפרוסות, המאפשר לנו לחשוף מבטים עפ"י מפלסים,
חזיתות וכדומה. תהליך זה מאפשר לנו "לטייל" בין המבטים והחתכים המתקבלים.

VEGA

סרטון המדגים השוואה של שני ענני נקודות לצורך חישוב עבודות עפר (מילוי/חפירה). עם קבלת מפה תמטית המציגה את אזורי ההורדה וההוספה וטבלת חישובים סטנדרטית.

VEGA

סרטון המדגים שרטוט כביש ע"י דיגיטציה על ענן הנקודות. הכלים בפעולה זו מאפשרים שימוש ישיר בבלוקים תקניים של מפרט מבא"ת ומפרט מיפוי לאומי. 

VEGA

סרטון המדגים יצירת תוכנית סקר עצים מענן הנקודות עם שימוש ישירות במפרט מבא"ת.

VEGA

סרטון המדגים תהליך בניית משולשים (טריאנגולציה) אוטומטי של רשת לא סדירה (TIN) תהליך Model Keypoints) MKP).

VEGA

סרטון המדגים ניקוי קרקע אוטומטי מאלמנטים, כגון: עצים, מכוניות וכדומה, תוך כדי תהליך הטריאנגולציה, המתחשב בשיפועי הגובה.

VEGA

סרטון המדגים יצירת קווים כפולים כגון אבן שפה, חזיתות, קירות וכדומה, ע"י התייחסות לגבהים בענן הנקודות.

VEGA

סרטון המדגים פתרון לבעיה העיקרית במידול צינורות – מציאת קוטר וקביעת נקודת המרכז של צינורות. תהליך שניתן לעשות גם עם מינימום נקודות סריקה.

VEGA

סרטון המדגים שרטוט תלת מימדי על גבי ענן הנקודות וקבלת מבטים אוטומטיים.

VEGA

סרטון המדגים יצירת תוכנית קומה עפ"י חתכים דינאמיים של ענן הנקודות.

VEGA

סרטון המדגים יצירת תכנית תלת ממדית לצרכי רישום(תמ"ר) בהתאם לתקני מפ"י ולדרישות חוק התלת מימד.

VEGA

סרטון המדגים כלים ליצירת סולידים אי-רגולריים מענן הנקודות ומנתוני קוארדינטות, במשטחים שונים או במפגשים בין משטחים.

דילוג לתוכן