Skip to main

במסגרת אסטרטגיית הבניה של הממשלה הבריטית (GCS – Government Construction Strategy) נקבעה גישה כלל מגזרית לעבודה עם BIM, הכוללת הנחיות לשיתוף פעולה בסביבת BIM תלת ממדית, כולל התייחסות לנכסי מידע של פרויקט, תיעוד ונתונים אלקטרוניים.


CAD – Level 0 לא מנוהל בפורמט דו ממדי כאשר החלפת הנתונים מתבצעת באמצעות מסמכי נייר מודפסים או אלקטרוניים. ברמה זו 95% מהשרטוטים מיוצרים בדו מימד וכתוצאה מחוסר תיאום בין המעורבים בפרויקט היקפי העלויות, כמות הפסולת והתיקונים גדלו ב- 25%.

CAD – Level 1 מנוהל בפורמט דו ותלת ממדי וכולל כלי שיתופי המספק סביבת נתונים משותפת עם גישה סטנדרטית למבנה ופורמט הנתונים. התיאום המרחבי בדו ותלת ממד, מבוסס על תקן BS1192:2007 ומהווה פוטנציאל להסרת שגיאות וצמצום כמות הפסולת ב- 50%. הנתונים המסחריים מנוהלים באמצעות חבילות עצמאיות ללא אינטגרציה ביניהן.

Level 2 – סביבה תלת ממדית מנוהלת, המתפקדת בדיסציפלינת כלי BIM נפרדת וכוללת נתונים מצורפים.
נתונים מסחריים ינוהלו על ידי תוכנה לתכנון משאבים ארגוניים וישולבו באמצעות ממשקים ייעודיים או תוכנות תווך בהתאמה אישית. רמה זו של BIM יכולה להשתמש ברצף בנייה של ארבעה ממדים (D4) ו/או תמחור מידע של חמישה ממדים (D5).
הקריטריונים המרכיבים את Level 2 BIM מבוססים על תובנות לנוכח ההתפתחות המתמשכת של התהליכים והכלים הזמינים, משוב שסיפקו "המאמצים הראשונים" (Early Adopters) לצד ניסיונם של אנשי מקצוע בתעשייה וכוללים 8 מרכיבים, אשר מתוכם 1-6 כבר מיושמים ו-7-8 נמצאים בשלבי Beta:

 

  1. תחילת פרויקט – פירוט הגדרות לניהול מידע באמצעות BIM בשלבי התחלת פרויקט בנייה.
  2. תפעול – פירוט הגדרות לניהול מידע באמצעות BIM בשלב התפעולי של פרויקט בנייה.
  3. היבטים משפטיים – פרוטוקול BIM ומסמכים רלוונטיים ביחס להיבט המשפטי של הפרויקט.
  4. בעלי עניין – (Government Soft Landings (GSL – מעבר חלק משלב התכנון והבנייה לשלב תפעולו של הנכס הבנוי.
  5. נתונים – שימוש בCOBie לתיעוד, עריכת ושיתוף מידע לאורך הפרויקט ולא רק בסיומו.
  6. סיווג – שימוש במערכת סיווג CPIC לבניית אחסון נתונים תוך שילוב סטנדרטים שפותחו עבור BIM Level 2.
  7. מפרט – (DPoW – Digital Plan of Work) – תכנית עבודה דיגיטלית (נושא זה נמצא בשלבי בפיתוח).
  8. אבטחה – הגדרת לניהול מאובטח של מידע הבניין, סביבות בניה דיגיטליות וניהול נכסים חכם (נושא זה נמצא בשלבי בפיתוח).

Level 3 – תהליך משולב ושיתופי ממלא, מבוסס אינטרנט ותואם תקני IFC החדשים. רמה זו של BIM

יכולה להשתמש ברצף בנייה של ארבעה ממדים (D4), מידע על עלויות של חמישה ממדים (D5) וניהול מידע של 6 ממדים (D6) במחזור חיי פרויקט.

תהליך המבוסס על שיתוף פעולה של BIM משולב יחד עם יכולת פעולה הדדית מהווים פוטנציאל לצמצם סיכונים לאורך כל הפרויקט ולהגדיל את הרווח ביותר מ- 2%. על מנת לעבור ל- Level 3 יש ליישם במלואו את BIM Level 2. למידע נוסף אודות BIM Level 3 הקליקו כאן.

תקנים ייעודיים שפותחו בבריטניה לתחום BIM

BS 1192: 2007

תקן ליצירה משותפת של מידע בתחומי האדריכלות, ההנדסה והבנייה, בבחינת קוד שיטה המאפשר להפיק את המרב מתהליך העבודה המשותף. מתודולוגיה משותפת לניהול נתונים המיוצרים על ידי ובין כל הגורמים המעורבים בפרויקט ואשר כולם צריכים להשתמש בהם, כולל שמות נתונים ותהליך החלפתם.

PAS 1192-2: 2013

מפרט לניהול מידע באמצעות BIM בשלבי תחילת / מסירת פרויקטי בנייה. מסמך זה מספק מידע על ניהול נתונים שיוצרו בסביבת פרויקט BIM, ומשלים את התהליכים והנהלים בתקן BS 1,192: 2007. החל  מקיץ 2014 החלו לאמץ בבריטניה את תקן PAS 1192-2 כתקן ISO.

PAS 1192-3: 2014

מפרט מבוסס BIM לניהול מידע של נכסים בשלב התפעול. תקן זה מצטרף לתקן PAS 1192-2, מתמקד בתפעול נכסים / בניינים חדשים וישנים ובדומה לו מתייחס גם הוא על נכסי בניין ותשתית.

BS 1192-4: 2014

חלק 4 של תקן BS1192 העוסק במילוי דרישות המעסיקים להחלפת מידע באמצעות  COBie

(Code of practice) לתיעוד, עריכת ושיתוף מידע במהלך כל שלבי הפרויקט.

PAS 1192-5: 2,015

מפרט לניהול מוכוון אבטחה של מידע בניין, סביבות בנייה דיגיטליות וניהול נכסים חכם. תקן זה מתאר איומי אבטחה אליהם חשוף תהליך השימוש במידע במהלך תכנון, בנייה, רכש, הקמה, תפעול, והריסת נכסים, ומטפל בצעדים הנדרשים ליצירת וטיפוח חשיבה ותרבות אבטחה שתאפשר לעסקים לפתח דרכים ותהליכים חדשים ויעילים יותר לשיתוף פעולה. תקן זה נועד לשלב היבטי אבטחה בתהליכי מחזור חיי הבנייה המפורטים בתקן PAS 1192-2 ובתהליכי ניהול נכסים המתוארים בתקן PAS 1192-3.

דילוג לתוכן